پچ پنلپچ-پنل-cat6-لگراند

  • در انواع ۲۴ و ۴۸ و ۹۶ پورت و تلفنی
  • UTP – SFTP

شرح و مشخصات کالاقیمت (ریال)
پچ پنل ۲۴  پورت لگراند Cat6 / UTP,SFTPCALL
پچ پنل ۲۴  پورت نگزنس Cat6 / UTP,SFTPCALL
پچ پنل ۲۴  پورت کوالانت Cat6 / UTP        LoadedCALL
پچ پنل ۲۴  پورت کوالانت Cat6 / UTP        UNLoadedCALL
پچ پنل ۲۴  پورت باگ   Cat6 / UTP           LoadedCALL
پچ پنل ۲۴  پورت فول   Cat6 / UTPCALL
پچ پنل ۲۴  پورت فول   Cat5 / UTPCALL
پچ پنل ۴۸  پورت فول   Cat5 / UTPCALL
پچ پنل ۹۶  پورت فول   Cat5 / UTPCALL
پچ پنل ۲۴  پورت امپ   Cat6 / UTPCALL
پچ پنل ۲۴  پورت امپ   Cat5 / UTPCALL
پچ پنل ۲۴  پورت تایکو Cat6 / UTP,SFTPCALL
 پچ پنل ۲۴  پورت BNC CALL