لوازم جانبی رک

لوازم جانبی رک شامل : طبقه ثابت 1 یونیت عمق 25 سانتیمتر | طبقه ثابت 2 یونیت عمق 35 سانتیمتر | طبقه تخت ثابت 1 یونیت عمق 35 سانتیمتری | طبقه تخت ثابت 1 یونیت عمق 45 سانتیمتری | طبقه متحرک عمق 35 سانتیمتری | لایت پنل ارتفاع 1 یونیت | پاور ماژول ارتفاع 1 یونیت | یونیت فن ارتفاع 1 یونیت | فن AC | پیچ و مهره | بلاک پنل | داکت پنل | چرخ و پایه | نگهدارنده کابل 5 قلابه

طبقه تخت ثابت 1 یونیت

لوازم جانبی رک
عمق 62 سانتیمتر

طبقه ثابت 2 یونیت

لوازم جانبی رک
عمق 35 سانتیمتر

طبقه تخت ثابت 1 یونیت

سینی ثابت
عمق 45 سانتیمتر

طبقه ثابت 1 یونیت

لوازم جانبی رک
عمق 25 سانتیمتر

یونیت فن

کیت فن
ارتفاع 1 یونیت

پاور ماژول

پاورماژول
ارتفاع 1 یونیت

لایت پنل

لایت پنل
ارتفاع 1 یونیت

طبقه متحرک

سینی متحرک
عمق 35 سانتیمتر

داکت پنل

لوازم جانبی رک

بلاک پنل

بلانک پنل

فن AC

فن
220 ولت

پیچ و مهره

لوازم جانبی رک

نگهدارنده کابل 5 قلابه

لوازم جانبی رک

چرخ و پایه

لوازم جانبی رک