لوازم جانبی رک

لوازم جانبی رک شامل : طبقه ثابت ۱ یونیت عمق ۲۵ سانتیمتر | طبقه ثابت ۲ یونیت عمق ۳۵ سانتیمتر | طبقه تخت ثابت ۱ یونیت عمق ۳۵ سانتیمتری | طبقه تخت ثابت ۱ یونیت عمق ۴۵ سانتیمتری | طبقه متحرک عمق ۳۵ سانتیمتری | لایت پنل ارتفاع ۱ یونیت | پاور ماژول ارتفاع ۱ یونیت | یونیت فن ارتفاع ۱ یونیت | فن AC | پیچ و مهره | بلاک پنل | داکت پنل | چرخ و پایه | نگهدارنده کابل ۵ قلابه

طبقه تخت ثابت ۱ یونیت

لوازم جانبی رک
عمق ۶۲ سانتیمتر

طبقه ثابت ۲ یونیت

لوازم جانبی رک
عمق ۳۵ سانتیمتر

طبقه تخت ثابت ۱ یونیت

سینی ثابت
عمق ۴۵ سانتیمتر

طبقه ثابت ۱ یونیت

لوازم جانبی رک
عمق ۲۵ سانتیمتر

یونیت فن

کیت فن
ارتفاع ۱ یونیت

پاور ماژول

پاورماژول
ارتفاع ۱ یونیت

لایت پنل

لایت پنل
ارتفاع ۱ یونیت

طبقه متحرک

سینی متحرک
عمق ۳۵ سانتیمتر

داکت پنل

لوازم جانبی رک

بلاک پنل

بلانک پنل

فن AC

فن
220 ولت

پیچ و مهره

لوازم جانبی رک

نگهدارنده کابل ۵ قلابه

لوازم جانبی رک

چرخ و پایه

لوازم جانبی رک